Home | Promovare si parteneri | Oameni adevarati | Termeni si conditii | Contact
Star Press - Ziar electronic Constanta
Editia online nr. 3585
Miercuri, 16 iunie 2021
16:35:41

S-a instituit TAXA de promovare a turismului in Statiunea Mamaia si Sat Vacanta. Afla cine va plati intre 100 - 4.000 lei/an! - 10 Apr 2013

 

Potrivit SPIT, la solicitarea Asocia?iei pentru Promovarea ?i Dezvoltarea Trurismului Litoral-Delta Dun?rii ?i a Asocia?iei Patronale Mamaia, a fost propus? instituirea unei taxe pentru promovarea turismului în Sta?iunea Mamaia ?i Sat Vacan?? precum ?i reanalizarea taxelor speciale instituite în conformitate cu dispozi?iile art. 282 din Legea nr. 571/2003, respectiv taxa pentru iriga?ii spa?ii verzi în Sta?iunea Mamaia ?i taxa pentru cre?terea gradului de lini?te ?i siguran?? în derularea activit??ilor economice în Constan?a, Mamaia ?i Sat Vacan??.

Potrivit directorului executiv al SPIT Constanța, Virginia Uzun, taxa de promovare a turismului în Sta?iunea Mamaia ?i Sat Vacan?? este instituit? din ra?iuni de promovare a sta?iunii Mamaia, ca destina?ie turistic? la nivel na?ional ?i interna?ional ?i de cre?tere a gradului de expunere a Satului de Vacan?? în rândul obiectivelor turistice, fiind utilizat? pentru finan?area activit??ilor de promovare ?i punere în valoare a patrimoniului turistic.

Taxa este stabilit? diferen?iat, în func?ie de destina?ia spa?iului ?i se încaseaz? de la persoanele fizice ?i operatorii economici respectiv, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale ?i persoane juridice, care î?i desf??oar? activitatea în sta?iunea Mamaia ?i Sat Vacan??, dup? cum urmeaz?:

Termenul de declarare respectiv plat? al taxei este data ob?inerii/viz?rii autoriza?iei de func?ionare/avizului program func?ionare sau a autoriza?iei pentru ocuparea temporar? a domeniului public, dar nu mai târziu de data de 01.07.2013, inclusiv. 

Din sumele încasate cu titlu de tax? pentru promovarea turismului în sta?iunea Mamaia ?i Sat Vacan??, un procent de 80% se va vira c?tre Asocia?ia pentru Promovarea ?i Dezvoltarea Turismului Litoral-Delta Dun?rii în vederea finan??rii activit??ilor destinate exclusiv promov?rii Sta?iunii Mamaia, pe care aceast? asocia?ie le desf??oar?, restul r?mânând la bugetul local pentru finan?area activit??ilor de promovare ?i punere în valoare a patrimoniului turistic.

În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparen?a decizional? în administra?ia public?, Prim?ria Municipiului Constan?a ?i Serviciul Public de Impozite, Taxe ?i alte Venituri ale Bugetului Local au publicat pe site-urile proprii proiectul de hotâr?re privind modificarea ?i completarea HCL nr. 330/2012 privind stabilirea impozitelor ?i taxelor locale pentru anul 2013, afi?are care s-a adus la cuno?tin?a public? prin anun?ul publicat în data de 20.03.2013 într-un cotidian local potrivit dispozi?iilor legale în vigoare.

StarPressDa mai departe: