Home | Promovare si parteneri | Oameni adevarati | Termeni si conditii | Contact
Star Press - Ziar electronic Constanta
Editia online nr. 3585
Miercuri, 16 iunie 2021
16:57:12

Premiera pe Litoralul Romanesc - ,,Dascalimea Romana " - 14 Aug 2013

 

Asocia?ia General? a Cadrelor Didactice din România ,,D?sc?limea Român?” (A.G.C.D.R.D.R.), reprezentat? de Pre?edinte, prof. Victoriana Aprilia G?lbenu?, organizeaz?, în perioada 19 – 24 august 2013, în sta?iunea Eforie Sud, ?coala Interna?ional? de Var? pentru dasc?lii români din ?ar? ?i de peste hotare ,,D?sc?limea Român?", Edi?ia I.

Partenerii manifest?rii sunt: Ministerul Educa?iei Na?ionale, C. Kreul GmbH & Co. KG – Germania, Casa Corpului Didactic Constan?a, Asocia?ia Profesorilor din Înv???mântul Preuniversitar Bucure?ti, asocia?ii ale înv???torilor din jude?ele: Bistri?a, Bra?ov, Constan?a, Dolj, Giurgiu, Ialomi?a, Ia?i, Mehedin?i, Suceava, Teleorman, Timi?, Vrancea, filiale ale A.G.C.D.R.D.R. din jude?ele: Br?ila, Buz?u, C?l?ra?i, Tulcea, Liceul Teoretic “Carmen Sylva” Eforie, Universitatea “Ovidius” Constan?a, Prim?ria Ora?ului Eforie, Mân?stirea V?ratic - Neam?, Mân?stirea Hori?a - Neam?, Editura „Cartea Iuliei” – Pite?ti, Editura Erc Press - Arge?, Asocia?ia “Înv???m zâmbind” – Arge?.

Într-o perioad? în care societatea contemporan? are a?tept?ri deosebite de la profesori, ?coala de Var?, manifestare venit? în sprijinul activit??ii de perfec?ionare continu? a profesorilor, î?i propune urm?toarele:

 •  obiectivele generale:
  • promovarea atitudinilor pozitive, a demersurilor inovatoare, purt?toare de valen?e noi, europene, privind problemele actuale ale educa?iei contemporane;
  • identificarea modalit??ilor de concepere, realizare ?i aplicare a demersurilor educative;
  • realizarea unui schimb de experien?? între cadrele didactice active ?i viitoarele cadre didactice,  implicate în acest demers educativ.
 •  obiectivele specifice:
  • s? realizeze comunicarea social?,  în situa?ii diferite;
  • s?  formeze competen?e profesionale;
  • s? dezvolte atitudini, aptitudini, comportamente profesionale;
  • s? aplice cuno?tin?ele însu?ite în activitatea didactic?;
  • s? realizeze lucr?ri didactice, pe baza unei teme abordate.

La deschiderea oficial? a manifest?rii, în diminea?a zilei de 20 august 2013, la Teatrul de Var? din Eforie Sud, sunt a?tepta?i: profesor univ. dr. Remus Pricopie, Ministrul Educa?iei Na?ionale, profesoara Valentina ?tefania Duminic?, Ministrul secretar de stat pentru Înv???mântul preuniversitar, prof. drd., cercet?tor ?tiin?ific  Iliana Dumitrescu, Director Adjunct - Institutul de ?tiin?e ale Educa?iei, profesor univ. dr. R?ducu Popescu, Inspector ?colar General – Inspectoratul ?colar al Jude?ului Constan?a, profesor drd. Adriana Cristina Oprea, Inspector ?colar General Adjunct – Inspectoratul ?colar al Jude?ului Constan?a, profesoara Sorina Plopeanu, director al Casei Corpului Didactic Constan?a, profesoara Silvia Guzun, Pre?edinte al Asocia?iei Înv???torilor din Republica Moldova, inginer Ion Ovidiu Br?iloiu, Primarul Ora?ului Eforie ș.a..

Pe perioada ?colii de Var?, vor fi organizate:

Cursurile:

-“Formarea instrumentelor fundamentale de comunicare” - Conf. univ. dr. Vasile Molan – Universitatea Bucure?ti.

-“Etica profesional?. Portofoliul de evaluare a activit??ii profesorului” -               Prof. univ. dr. Marin Manolescu, Universitatea Bucure?ti.

-„Dezvoltare ?i evaluare de curriculum ?colar” – Cercet?tor ?tiin?ific, prof. drd.  Iliana Dumitrescu, Institutul de ?tiin?e ale Educa?iei.

-“Evaluarea competen?elor cheie la ?colarii mici” – Consilier superior, prof.         Radu Dasc?lu, Centrul Na?ional de Evaluare ?i Examinare.

-„România ?i Moldova – o limb? comun?, dar ?i o istorie comun?” – prof. Silvia Guzun, ?coala Primar? Nr. 9 Chi?in?u, Moldova.

Atelierele:

-“Înva?? s? fii asertiv sau importan?a lui Nu!” – Lect. univ. dr. Mihaela V?r??teanu, Universitatea “Ovidius” Constan?a.

-“Testarea on-line: un instrumet util tuturor profesorilor" – prof. Lauren?iu Bulgaru, Director al Liceul Teoretic “Carmen Sylva” Eforie.

-"Folosirea noilor tehnologii în educa?ie pentru promovarea multiculturalismului - Costume populare de pe Glob, proiect interna?ional iEARN" – prof. Cornelia Platon, Liceul Teoretic „ Alexandru Papiu Ilarian ” Dej.

-„ Formarea unor competen?e de via?? prin disciplina op?ional? Educa?ie economic? ?i financiar?" – prof. Ecaterina Rupesac, ?coala Gimnazial? Nr. 28 “ Dan Barbilian ” Constan?a.

-“ De la teorie la practic?: robo?ii în ?coal? ” – prof. Lauren?iu Bulgaru, Director al Liceul Teoretic “ Carmen Sylva ” Eforie.

-" S?-?i aminte?ti de var?: tablouri cu scoici " – coordonatoare: ed. Carmen Bagâ?, Gr?dini?a cu Program Normal Eforie Nord, ed. Virginia Baltag, Gr?dini?a cu Program Normal Eforie Sud, prof. Alina Theodorescu, Liceul Teoretic “Carmen Sylva” Eforie, prof. Stela Vârgoliu, ?coala Gimnazial? Nr. 1 Eforie Nord.

-,, Educa?ia nonformal? între job ?i pasiune "- atelier de educa?ie artistic? - formator Anca Miclea-Kreul.

-Simpozionul Interna?ional „Cadrul didactic, promotor al sistemului de valori ”.

-Excursie la Balcic – Bulgaria.

Bunele practici ale dasc?lilor din ?ar? ?i din str?in?tate, participan?i ai simpozionului desf??urat la finalul ?colii de Var?, vor fi cuprinse în volumul-ghid „Cadrul didactic, promotor al sistemului de valori ”.

Tot atunci, va fi lansat primul num?r al Revistei „D?sc?limea Român?”, care va cuprinde materiale realizate de participan?i, pe parcursul ?colii de Var?.

La activit??ile ?colii de Var? s-au înscris cadre didactice din 27 de jude?e ale ??rii, din Bucure?ti ?i din Republica Moldova.

Cei mai mul?i dintre cursan?i sunt din jude?ele Constan?a, Vrancea, Teleorman, Bra?ov, Ialomi?a, Bac?u ?i din Bucure?ti. Majoritatea sunt înv???tori ?i educatoare, adic? 71 % dintre participan?i, urma?i numeric de profesorii de limba ?i literatura român?, de matematic? ?i de alte specialit??i.

Fondurile utilizate sunt private și provin din dona?iile colegilor înscri?i în proiect.

La sfâr?itul manifest?rii, fiecare cursant va primi Certificatul de absolvire a ?colii de Var? (cu num?r de ore) ?i diploma de participare la Simpozionul Interna?ional „Cadrul didactic, promotor al sistemului de valori”, ambele cu avizul M.E.N.

Organizatorii î?i doresc ca experien?a acumulat? în timpul ?colii de Var?, materialele elaborate, schimbul de experien?? realizat s? stimuleze participan?ii s? aplice noile achizi?ii la clas?, s? realizeze parteneriate educa?ionale eficiente, pentru îmbun?t??irea procesului de înv???mânt ?i a rezultatelor elevilor la clas?.

StarPressDa mai departe: