Home | Promovare si parteneri | Oameni adevarati | Termeni si conditii | Contact
Star Press - Ziar electronic Constanta
Editia online nr. 3761
Miercuri, 8 decembrie 2021
07:48:30

15 Martie – 15 Aprilie declaratã LUNA PADURII - 09 Apr 2013

 

Perioada 15 martie – 15 aprilie este declarata “Luna P?durii” și reprezint? unul dintre cele mai importante evenimente silvice, fiind o m?sur? de resensibilizare a publicului ?i a factorilor decizionali cu privire la importan?a p?durilor, a rolului lor esen?ial în men?inerea echilibrului ecologic.

Aceast? s?rb?toare î?i are începuturile înc? din anul 1872, când a debutat organizarea s?rb?torii s?dirii arborilor în SUA, ca o consecin?? fireasc?  a accentu?rii desp?duririlor.

În România, în anul 1902 Spiru Haret, pe atunci ministru al Cultelor ?i Instruc?iei Publice, organiza „S?rb?toarea s?dirii arborelui”.

Prin “Declara?ia dela Paris” ocazionat? de cel de-al 10-lea Congres Forestier Mondial din 1991 s-a conturat conceptul de dezvoltare durabil? a p?durilor. Gestionarea durabil? înseamn? t?ierea planificat? a arborilor, în func?ie de starea p?durii, de func?iile sale ?i de capacitatea de refacere.

În țara noastr?, majoritatea ecosistemelor naturale sunt specifice p?durilor ?i prezint? o mare diversitate faunistic? ?i floristic?, favorizat? de pozi?ia geografic?, de varietatea reliefului, de condi?iile hidrologice, climatice ?i evolu?ia solului.

Autentice laboratoare ale naturii, p?durile împreun? cu celelalte spa?ii verzi, reprezint? o bog??ie de nepre?uit pentru fiecare a?ezare urban?, fiind, datorit? ac?iunilor antipoluante, veritabile uzine de s?n?tate ?i de echilibru ecologic.

Datorit? t?ierilor efectuate de om ?i a unor calamit??i naturale, cum sunt furtunile puternice, dar mai ales, incendiile, ast?zi exist? suprafe?e întinse de pe care p?durea a fost nimicit?, ce au ca efecte eroziunea solului ?i, implicit, sc?derea fertilit??ii lui;  inunda?iile ?i alunec?rile de teren; cre?terea concentra?iei CO2 atmosferic ?i sc?derea concentra?iei de O2; reducerea precipita?iilor prin sc?derea cantit??ii de ap? din atmosfera rezultat? din transpira?ia plantelor; cre?terea frecven?ei ?i intensificarea vânturilor datorit? absorb?iei c?ldurii de c?tre terenurile defri?ate, care genereaz? diferen?e de temperatur?; dispari?ia multor specii de plante ?i animale care populeaz? p?durile.

Potrivit directorului executiv al Agenției pentru Protecția Mediului, Lavinia Monica Zaharia, în județul Constanța, suprafa?a fondului forestier reprezint? 38.112 ha, din care ocupat? de p?duri 32.691 ha.

Acest lucru denot? faptul c?, prin ac?iunile de împ?durire din ultimii ani, a crescut suprafa?a regenerat?  cu aproximativ 51%.

Astfel, pentru o mai bun? protejare a acestora, o parte dintre p?durile din județ, au fost declarate arii naturale protejate, cum ar fi: p?durea Hagieni (392,9 ha), Fântâni?a Murfatlar (66,4 ha), Dumbr?veni (345,7 ha), Esechioi (26 ha), Canaraua Fetii (168 ha), Celea Mare – Valea lui Ene (54 ha), Cetate (62 ha), Bratca (67 ha) ?i masivul Cheia (1182 ha).

StarPressDa mai departe: