Home | Promovare si parteneri | Oameni adevarati | Termeni si conditii | Contact
Star Press - Ziar electronic Constanta
Editia online nr. 3585
Miercuri, 16 iunie 2021
17:18:36

Incepe Festivalul Antic Tomis - 15 Aug 2013

 

Mâine, 16 august 2013, începând cu ora 10:00, în zona Sat Vacan?a – Parcul T?b?c?rie din Constan?a, începe Festivalul Antic Tomis cu deschiderea atelierelor de reconstituire istoric? din cadrul Parcului de reconstituire istoric? Tomis, proiect cultural finan?at de Administra?ia Fondului Cultural Na?ional.

Tot în prima zi, începând cu ora 16.00 const?n?enii vor asista la parada trupelor militare ?i civile prin ora?ul Constan?a, pe traseul City Park Mall – Tab?ra unde la ora 17.30 va avea loc Ceremonia de deschidere.

Aceasta va fi  urmat? de prezentarea echipamentului de lupt? ?i marea b?t?lie între daci ?i romani.

Ziua în tab?r? se încheie cu aprinderea tortelor, proiec?ii de filme documentare, istorice ?i proiec?ii 3D, precum ?i cu vizita la ateliere.

Dup? ora 22:00 distrac?ia se mut? în Mamaia unde va avea loc o Toga Party.

În ziua a doua, sâmb?t?, 17 august, de la ora 10.00 vizitatorii se vor întâlni din nou cu via?a, arta ?i obiceiurile antice, în cadrul atelierelor ce fac parte din Parcul de reconstituire istoric? Tomis.

Vor interac?iona cu dacii, sarma?ii, romanii ?i go?ii aflându-le astfel secretele p?strate de peste 2.000 de ani.

Dup? ora 18:00 va avea loc o nou? lupt? între daci ?i romani urmat? de o parad? în Sta?iunea Mamaia pe traseul Hotel Flora – Pia?eta Cazino de la ora 20:00.

Seara se încheie cu atelierul de dans Tripodium unde vizitatorii pot înv??a mi?c?ri de dans antic în parcul de reconstituire istoric?.

Ziua a 3-a, duminic? 18 august, va începe la ora 10:00, cu ateliere de ceramic?, textile ?i vestimenta?ie ?i piel?rie antic?, prelucrarea metalului, gastronomie antic?, tehnica militar? antic?, muzica ?i dans, în cadrul c?rora vizitatorii sunt invita?i s? participle pentru a p?trunde tainele civiliza?iei antice.

La ora 17.00 va avea loc parada cuceritorilor romani, ce va porni din zona Capitol spre intrarea Cet??ii Tomis din Parcul Arheologic al Prim?riei. Elementul inedit al ultimei zile este piesa de teatru antic Medeea de Euripide, care se va juca în incinta Festivalului Antic Tomis, începând cu ora 20:00.

În seara ultimei zile va avea loc, inepand cu ora 21:30, ceremonia oficial? de închidere a Festivalului Antic Tomis ?i stingerea Fl?c?rii Tomisului. 

Festivalul este organizat de Asocia?ia pentru Promovarea ?i Dezvoltarea Turismului Litoral-Delta Dun?rii ?i agen?ia de marketing cultural Groove Hour Constan?a, al?turi de Prim?ria Municipiului Constan?a, cu sprijinul Asocia?iei Patronale Mamaia, Asocia?iei Patronale a Cluburilor din Mamaia, Asocia?iei Na?ionale a Agen?iilor de Turism ?i al Consiliului Jude?ean Constan?a. La cea de-a doua edi?ie a Festivalului Antic Tomis particip? trei asocia?ii de reconstituire istoric? din România, dou? asocia?ii din Polonia, pentru prima dat? la Constan?a, ?i cele dou? asocia?ii din Bulg?ria, care revin la Festival dup? participarea de anul trecut.

În cadrul proiectiilor de film documentar vizitatorii vor putea viziona documentarele istorice-Cetatile Pontice: Cetatea Tomis, Cetatea Capidava, Cetatea Callatis, Cetatea Ulmetum, Cetatea Tropaeum Traiani, produse ?i realizate de Cristian Cealera, Operator imagine - Cristian Medveghi, Montaj - R?zvan Malciu, Voce - Marius Klein. 

De asemenea în cadrul proiec?iilor de film vor rula documentarul turistic “Pe urmele Argonau?ilor” ?i reconstituirile 3D Cetatea Tropaeum Traiani, Edificiul Roman cu Mozaic ?i Termele Romane Tomis produse ?i realizate de Catheol Film. Playlistul mai contine reconstituirea 3D a Cet??ii Histria realizat? de Midia FX.

Evenimentul beneficiaz? ?i de sprijinul Autorit??ii Na?ionale pentru Turism, care va organiza împreun? cu Asocia?ia pentru Promovarea ?i Dezvoltarea Turismului Litoral-Delta Dun?rii, în perioada 15-19 august 2013, o vizit? de documentare pentru membrii Asocia?iilor de reconstituire istoric?, în vederea promov?rii produsului turistic „Dobrogea – istorie ?i cultur?” pe pia?a turistic? polonez? ?i bulgar?. Vizita de documentare cuprinde, printre altele, vizite la Muzeul de Istorie Na?ional? ?i Arheologie, Muzeul Marinei, Complexul Muzeal de ?tiin?e ale Naturii, vizitarea  Cet??ii  ?i a Muzeului Cet??ii Histria, a Bisericii Ingropate din comuna Istria ?i a Monumentului Triumfal „Trophaeum Traiani” Adamclisi.

Atelierele Parcului de Reconstituire istoric? Tomis, proiect cultural finan?at de Administra?ia Fondului Cultural Na?ional

Atelierul de ceramic?/ modelare manual? dup? tehnica dacic?

Atelierul de ceramic? este dezvoltat cu rolul de a pune în valoare mo?tenirea antic? în confec?ionarea vaselor de lut, fie ele de uz zilnic, de lux sau de utilizare special?, ca mod de exprimare a sensibilit??ii umane ?i atrac?iei pentru frumos.  

 Atelierul de prelucrarea metalului

 Atelierul de prelucrarea metalelor ofer? o în?elegere a complexit??ii tehnologiei de prelucrare a metalului, a modului în care se combin? for?a fizic? ?i cuno?tin?ele cu arta în scopul de a produce obiecte de metal de uz casnic, lupte, decora?iune, etc.

 Atelierul de textile ?i vestimenta?ie antic?

 Atelierul de textile ?i vestimenta?ie antic? aduce în prim plan vestimenta?ia ?i rolul ei în dezvoltarea societ??ii antice. În cadrul activit??ii se vor studia tipurile de ?es?turi ?i materiale pe care societatea antic? le utiliza în crearea vestimenta?iei, tipul ?i rolul vestimenta?iei în deosebirea claselor sociale, culorile folosite, etc.

 Atelierul de gastronomie antic?

Atelierul va ajuta participan?ii s? în?eleag? ?i s? aprecieze buc?t?ria dac? ?i roman?, cu gusturile ?i aromele ei, ingredientele ?i modurile de preparare, reconstituind cultura gastronomic? sofisticat? a civiliza?iei antice, dac? ?i roman?, ?i prezentând preferin?ele ?i obiceiurile de consum ale celor dou? civiliza?ii.

 Atelierul de tehnic? militar?

Atelierul prezint? evolu?ia armatei dac? ?i roman? de la triburi r?zboinice la apanaje aristocratice, la armat? obligatorie ?i profesionist?, astfel devenind o ma?in?rie de r?zboi eficient?. Atelierul ini?iaz? publicul în ceea ce prive?te conflictul militar antic.

 Atelierul de piel?rie

 Din timpuri preistorice, omul a folosit piei de animale pentru a-?i satisface nevoile sale de baz?, de la piese de îmbr?c?minte, ad?post, covoare, pân? la echipamentul de protec?ie pe câmpul de lupt?. Atelierul prezint? arta prelucr?rii pielor de animale în perioada daco-roman? a spa?iului carpato-danubiano-pontic.

 Atelierul de muzic? antic? ?i dans

 Dansul ?i muzica au dominat ca manifestare artistic? lumea antic? ?i drept urmare ocup? un loc important ca atelier de reconstituire în cadrul parcului istoric. Utilizarea ritmului în educa?ie permite o abordare unitar? ?i nu numai în?elegere intelectual?.

 “Festivalul Antic Tomis aflat la cea de-a doua edi?ie este - atât pentru comunitatea local? dar ?i pentru Asocia?ia noastr? - un eveniment de suflet, care atrage mul?i turi?ti ?i o imagine pozitiv?, atât de necesar? Litoralului românesc. Organizarea evenimentului în sta?iunea Mamaia – Parc T?b?c?rie, în  mijlocul lunii august, vrea s? arate turi?tilor care au ales ca ?i destina?ie de vacan?? Litoralul Românesc, c?, pe lâng? mare, plaj?, evenimente în cluburi, pot s? se transpun? ?i în atmosfera ?i istoria vremurilor de na?tere a cet??ii Tomis. Suntem convin?i c? cea de-a doua edi?ie va avea un impact ?i mai mare asupra turi?tilor ?i const?n?enilor, iar evenimentul  va continua s? atrag? un interes fantastic ?i va reprezenta o nou? pagin? în istoria evenimentelor de promovare a Constan?ei ?i a Litoralului Românesc. V? a?teptam la reîntâlnirea cu Tomiris, întemeietoarea cet??ii Tomis ?i cu legiunile de daci ?i romani, care vor reînvia Cetatea noastr?“, a declarat Corina Martin, Pre?edinte Asocia?ia Litoral-Delta Dun?rii.

   „Pe lâng? programul bogat ?i ambi?ios pe care îl propunem, Festivalul Antic Tomis vine la cea de-a doua edi?ie  cu un mesaj curajos c?tre locuitorii ora?ului Constant? ?i anume s? transform?m ora?ul Constanta într-o destina?ie cultural? apreciat? la nivel na?ional ?i de ce nu, la nivel European. Vrem s? ar?t?m prin Festivalul Antic Tomis ca ora?ul Constanta este un spațiu  al creativit?ții și  al valorilor reale, al muzicii și al artelor plastice, deschis tuturor, un spațiu care atrage oamenii s? intre într-o comunitate ce  împ?rt?șește aceleași valori. Continu?m, astfel, experien?a de conectare cu vechiul Tomis, cu r?d?cinile noastre cele mai profunde”, a afirmat și Drago? Paiu, Director Marketing Groove Hour Constan?a.

StarPress / Foto Eduard CHIȚUDa mai departe: