Home | Promovare si parteneri | Oameni adevarati | Termeni si conditii | Contact
Star Press - Ziar electronic Constanta
Editia online nr. 3272
Vineri, 7 august 2020
15:48:39

ZIUA MONDIALĂ FĂRĂ TUTUN - 31 May 2013

 

În fiecare an, la data de 31 mai, Organiza?ia Mondial? a S?n?t??ii celebreaz? ZIUA MONDIAL? F?R? TUTUN, subliniind riscurile de s?n?tate asociate consumului de tutun ?i promovând politicile sociale de reducere a consumului. Având ca tem? „Interzice?i publicitatea, finan?area ?i promovarea tutunului!”, în acest an, Organiza?ia Mondial? a S?n?t??ii (OMS) a stabilit, pentru marcarea Zilei Mondiale F?r? Tutun, urm?toarele obiective specifice pentru campania ce va fi lansat? pe 31 mai 2013:

 

  • îndemnarea statelor membre s? implementeze art.13 din Conven?ia Cadru de Control a Tutunului, care se refer? la interzicerea publicit??ii, sponsorizarii ?i promov?rii tutunului astfel încât cât mai pu?ine persoane s? fie tentate s? fumeze;
  • încurajarea mobiliz?rii locale, na?ionale ?i interna?ionale în vederea contracar?rii eforturilor industriei tutunului de a submina controlul aplicat de institu?iile statului, în special a eforturilor de a interzice publicitatea, sponsorizarea ?i promovarea tutunului.

Conven?ia Cadru de Control a Tutunului reprezint? instrumentul cel mai puternic de control al consumului de tutun, fiind singurul  tratat negociat ?i adoptat sub auspiciile Organiza?iei Mondiale a S?n?t??ii, acest fapt reprezentând un pas important în politicile de s?n?tate  public?.

La nivel global, consumul de tutun omoar? anual aproape 6 milioane de oameni, din care 600 de mii sunt nefum?tori, expu?i fumatului pasiv.

Potrivit Centrului de Prevenire, Evaluare ?i Consiliere Antidrog Constan?a, este important ca acest fenomen s? fie comb?tut, deoarece se estimeaz? c?, pân? în anul 2030, se va ajunge la o cre?tere a mortalit??ii, de la 6 milioane, la 8 milioane de oameni în fiecare an, în special din ??rile cu venituri mici ?i medii.

Scopul cel mai important pentru marcarea acestei zile este de a contribui la protejarea genera?iilor prezente ?i vitoare, nu numai din punctul de vedere al consecin?elor medicale, dar ?i al celor sociale, de mediu ?i economice cauzate de consumul de tutun, dar ?i fumatului pasiv.

De asemnea, la nivel global, consumul de tutun este cea de-a doua cauz? de mortalitate (dup? hipertensiune), acesta fiind în momentul de fa?? responsabil de moartea unui adult din 10.

Organiza?ia Mondial? a S?n?t??ii a instituit  Ziua Mondial? f?r? Tutun în anul 1987 pentru a atrage aten?ia asupra riscurilor consumului de tutun ?i a efectelor sale letale.

La nivel na?ional, Agen?ia Na?ional? Antidrog va marca aceast? zi prin organizarea de evenimente specifice de informare, educare ?i sensibilizare a popula?iei privind beneficiile unui stil de via?? s?n?tos.

Centrul de Prevenire, Evaluare ?i Consiliere Antidrog Constanta va desf??ura activit??i de informare – sensibilizare – con?tientizare în mediul preuniversitar ?i universitar, precum ?i în comunitate, activit??i de petrecere a timpului liber, de formare de abilit??i în scopul cre?terii influen?ei factorilor de protec?ie ?i sc?derii influen?ei factorilor de risc, subscrise temei propuse de OMS, cu logo-ul ,,Interzice?i publicitatea, finan?area ?i promovarea tutunului!”.

Conform ultimului Studiu în Popula?ia General? privind prevalen?a consumului de droguri la nivel na?ional, realizat de Agen?ia Na?ional? Antidrog în anul 2010, au reie?it urm?toarele date privind fumatul produselor din tutun:

 În sc?dere fa?? de anul 2004 ?i în cre?tere fa?? de 2007, fumatul produselor din tutun înregistreaz? cel de-al doilea nivel al prevalen?ei consumului de droguri în popula?ia României: mai mult de jum?tate dintre cei intervieva?i (56,9%) au fumat cel pu?in o dat? de-a lungul vie?ii.

 În ultimele 30 de zile, au declarat c? fumeaz? o treime dintre subiec?i (30,3% - în sc?dere fa?? de studiile anterioare: 36,5%, respectiv 33,7%), iar unul din patru (24,7%) c? a fumat zilnic.

 Comparativ cu studiile anterioare, se observ?: pe grupe de vârst? – pentru 35 - 44 de ani, cea mai mare valoare pentru consumul de-a lungul vie?ii (63,4%) ?i cre?tere fa?? de studiul anterior, din 2007;

 Pentru grupa de vârst? 15 - 24 de ani, continu? sc?derea prevalen?ei celor care au fumat cel pu?in o dat? de-a lungul vie?ii, iar pentru 25 - 34 de ani se înregistreaz?, ca ?i în 2004 ?i 2007, cele mai mari valori pentru consumul recent (35,8%) ?i consumul actual (35,5%).

ü Raportul între popula?ia fum?toare de sex masculin ?i cea de sex feminin r?mâne de aproximativ 2:1.

 În func?ie de mediul de reziden??, se observ? men?inerea tendin?ei înrgistrate în studiile anterioare: cele trei prevalen?e au cea mai mare valoare în zonele urbane mari ?i cea mai mic? în cele rurale.

 Pentru responden?ii care au declarat c? au fumat în ultimele 30 de zile nu se observ? diferen?e majore.

 Între rezultatele celor trei studii în privin?a num?rului de ?ig?ri fumate zilnic media vârstei de debut pentru consumul de tutun are aceea?i tendin??: o sc?dere a pragului mediu de debut pentru genera?ia tân?r? (15 - 34 ani), în raport cu genera?ia adult? (35 - 64 ani) ?i cu valoare mai mic? pentru persoanele de sex masculin (în 2010 - 17,57 ani), fa?? de cele de sex feminin (în 2010 -19,46 ani).

Ca r?spuns institu?ional de prevenire a consumului de tutun, Agen?ia Na?ional? Antidrog recomand? o serie de factori de protec?ie, precum:

 Canalizarea curiozit??ii prin informare cu privire la riscurile asociate consumului de tutun. Promovarea educa?iei prin valori ?i atitudini care denot? respect ?i responsabilitate pentru s?n?tatea proprie.

 Dezvoltarea abilit??ilor sociale ca suport atitudinal ?i comportamental autonom ?i ra?ional fa?? de ceilal?i. Promovarea alternativelor s?n?toase de petrecere a timpului liber.

 Accesibilitatea sc?zut? a tutunului în mediile sociale frecventate de tineri.

StarPress

 Da mai departe: