Home | Promovare si parteneri | Oameni adevarati | Termeni si conditii | Contact
Star Press - Ziar electronic Constanta
Editia online nr. 3483
Vineri, 5 martie 2021
19:21:09

Sfântul Arhidiacon Ștefan, cel dintâi martir al Bisericii lui Hristos - 27 Dec 2012

 

Ast?zi, în cea de-a treia zi a Na?terii Domnului, to?i cre?tinii îl s?rb?toresc pe Sfântul Arhidiacon (primul diacon de pe lâng? un episcop) ?tefan, întâiul mucenic - unul dintre cei ?apte diaconi - ?i cel dintâi martir al Bisericii lui Hristos.

Potrivit statisticilor Direc?iei pentru Eviden?a Persoanelor ?i Administrarea Bazelor de Date din Ministerul Administra?iei ?i Internelor, un num?r de 410.152 români, care poart? numele Sfânt al Arhidiaconului ?tefan, î?i serbeaz? ast?zi, 27 decembrie, onomastica.

Dintre ace?tia, 299.615 sunt b?rba?i, iar 110.537 sunt femei.

Din femeile serbate ast?zi, 76.836 se numesc ?tefania, 23.020 ?tefana, 9.291 F?nica ?i 350 Fana.

De asemenea, majoritatea b?rba?ilor s?rb?tori?i, respectiv 266.343, se numesc ?tefan, 19.016 Istvan, 8.799 F?nel, 3.204 ?tef?nel ?i 581 Fane.

Sfântul ?tefan, un model de jertf? pentru to?i cre?tinii!

Sfântul ?tefan, iudeu de neam, cel dintâi martir al Bisericii lui Hristos, este un model de jertf? cre?tin? pentru to?i cre?tinii.

Numele ?tefan este de origine greceasc? – Stephanos – ?i înseamn? coroan?, ghirland?, cunun? (cu care erau incununati inving?torii).

Sfântul ?tefan s-a ar?tat ca un ap?r?tor al credin?ei adev?rate cu privire la Hristos, m?rturisind c? El este Fiul lui Dumnezeu, care s-a n?scut, a murit, a inviat ?i s-a în?l?at la ceruri pentru mântuirea noastra.

Dup? întemeierea Bisericii, m?rindu-se num?rul cre?tinilor ?i crescând num?rul cererilor pentru diverse slujiri ale Apostolilor, au fost ale?i din cadrul comunit??ii, ?apte b?rba?i "plini de Duh Sfânt ?i de în?elepciune".

Ace?tia aveau menirea s? slujeasc? în cadrul slujbelor religioase, dar ?i s? supravegheze buna orânduial? la mesele comune. Primul dintre ace?tia a fost ?tefan.

Ei predicau cuv?ntul Evangheliei, botezau ?i ajutau la desf??urarea cultului apar?inând organelor de conducere ale Bisericii din Ierusalim.

Se spune c? Sfântul ?tefan cuno?tea foarte bine Scriptura ?i propov?duia cu mult? putere pe Hristos.

Saducheii ?i fariseii, îns?, au pus ni?te b?rba?i s? spun? c? l-au auzit rostind cuvinte de hul? împotriva lui Moise ?i a lui Dumnezeu.

Pentru c? blasfemia era pedepsit? cu moartea, ?tefan a ajuns în fa?a sinedriului, i-a înfruntat pe judec?tori, iar ace?tia au cerut ca el s? fie ucis cu pietre.

În acele momente, Sfântul ?tefan a avut o viziune în care l-a v?zut pe Hristos „stând de-a dreapta lui Dumnezeu ?i a zis: Iat? v?d cerurile deschise ?i pe Fiul Omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu.“ (Faptele Apostolilor)

Drept urmare, acuzat fiind c? a adus blasfemie lui Moise ?i lui Dumnezeu, evreii au cerut uciderea lui cu pietre ?i astfel a devenit primul martir - primul ucis pentru c? m?rturisise credința în Iisus.

Moa?tele sale au fost descoperite în anul 415.

?i pentru c? a?a se cuvine, ast?zi, 27 decembrie, le ur?m ?i noi tuturor celor ce poart? numele Sfântului ?tefan, mult? s?n?tate, bucurie sufleteasc?, impliniri al?turi de cei dragi ?i drum drept în via??. La mul?i ani!

Echipa StarPressDa mai departe: